IVA+PLUS

معرفي آزمون IVA+PLUS

IVA+PLUS

مقدمه :
IVA، یک آزمون پیوسته دیداری شنیداری 13 دقیقه ای است که دو عامل اصلی یعنی کنترل واکنش و توجه را مورد ارزیابی قرار می دهد.
آزمون IVA+PLUS بر مبناي راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني DSM-IV تدوین شده و به تشخيص و تفكيك انواع ADHD شامل نوع کمبود توجه، نوع بيش فعال(تکانشگر)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته (NOS)، می پردازد.
بعلاوه از اين آزمون براي بررسي مشكلات و اختلالات ديگری نظير مشكلاتِ خود كنترليِ مرتبط با جراحت سر، اختلالات خواب، افسردگي، اضطراب، اختلالات يادگيري، زوال عقل و مشكلات پزشكي ديگر، استفاده مي شود. اين آزمون براي افراد 6 سال به بالا و بزرگسالان قابل اجرا مي باشد. مدت زمان اجراي اين آزمون (همراه با بخش آموزش) حدوداً 20 دقيقه می باشد. تكليف آزمون شامل پاسخ يا عدم پاسخ (بازداري پاسخ) به 500 محرک آزمون مي باشد. هر محرک فقط يك و نيم ثانيه ارائه می گردد. بنابراين، آزمون به حفظ توجه نياز دارد. آزمون IVA+PLUSاز 6 مقياس كلي و 22 خرده مقياس تشكيل شده، كه به 5 گروه زیر تقسيم مي گردد:
1)Response control (کنترل پاسخ)
2)Attention (توجه)
3)Attribute (اسناد)
4)Symptomatic (نشانگر)
5) Fine motor Regulation (تنظیم حرکات ظریف)

تاريخچه آزمون در این بخش سعی شده است، بیشتر به تحقیقاتی که بر روی آزمون IVA+Plus تا کنون صورت گرفته، اشاره شود.
اصطلاح CPT نخستین بار، توسط رزولد و همكاران (1965)، براي توصيف آزموني كه مشكلات توجه را در افراد مبتلا به صرعِ خفيف ارزيابي مي كرد، به كار گرفته شد. اين گروه پژوهشی، نسخه هاي مختلفX) ) و (A-X) از آزمون CPT را معرفي كردند. در نسخه (x) آزمون CPT ، فقط محرک های ديداري ارائه می گردید. در نسخه بعدی این آزمون، یعنی (A-X) دو محرك AوX به آزمودني ارائه مي گرديد؛ كه محرک هدف (X) بود. مشکلی که وجود داشت این بود که هيچ يك از اين آزمون ها به صورت استاندارد و در عین حال ساده موجود نبودند.
آزمون IVA+PLUS براي ارزيابيِ توانايي بازداريِ پاسخ، پس از يك دوره پاسخ های متوالی، طراحي گرديد. بدین معنی که در هنگام آزمون، آزمودنی کلید موس را در مواجه با محرک هدف ( یعنی عدد 1)، چهار تا شش بار فشار می دهد و سپس ناگهان با دیدن محرک خطا ( یعنی عدد 2) باید پاسخش را بازداری کند. در بلوکِ با فراوانی زیاد، آزمودنی به پنجاه محرک، به سرعت پاسخ می دهد، که هشت محرک از این تعداد، شامل محرک های خطا می باشد. این محرک ها به صورت تصادفی ارائه می گردند تا آزمودنی قدرت پیش بینی محرک های بعدی را نداشته باشد. در تحقیقی که توسط زوهن، کروسی و راپاپورت (1991)، انجام شد ، نتایج نشان داد زمانیکه محرک های آزمون به صورت موقتی و غیرقابل پیش بینی ارائه شدند، نمرات میانگینِ مدت زمان واکنش، در افراد مبتلا به ADHD بیشتر تحت تأثیر قرار می گرفت.
در آزمون IVA+PLUS، توجه باید از ديداري به شنيداري و بر عكس تغییر کند. نتايج تحقيقاتي كه توسط بنتون و همكاران (1962)، روي افراد آسيب ديده مغزي صورت گرفت و هم چنين تحقيقي كه توسط ساتون (1961)، روي افراد اسكيزوفرنيك انجام گرفت، نشان داد، افرادي كه دچار اين اختلالات بودند، تأخیر قابل توجهي در سرعت واكنش به محرك هاي ديداري و شنيداري در مقايسه با افراد سالم نشان مي دهند.
بنتون نتيجه گرفت، اين مشكلات رفتاري احتمالاً اساس عصب شناختي داشته و ناشی از عوامل دیگری نظير عدم انگيزش کافی و خستگي نمی باشد.
هم چنین باركلي (1993)، فرضيه اي را مطرح كرد كه نشان مي داد، مشخصه اصلي اختلال ADHD ، مشكل در بازداري پاسخ مي باشد. بر اساس اين فرضیه، آزمونIVA براي ارزيابي توانایی بازداري پاسخ طراحي شده است. در این آزمون، خرده مقياس Prudence، براي ارزيابي خطاهايي كه منجر به پاسخ اشتباه و شرايطي كه باعث پاسخ تكانشي آزمودني مي گردد، طراحي شده. همچنين خرده مقياس Comprehension، براي شناسايي پاسخ هاي تصادفي طراحي شده است. بر اساس اين فرضيه، مقياس هاي Prudence و Comprehension براي شناسايي اشکال در بازداري پاسخ و علائم اوليه اختلال ADHD بسيار مؤثر مي باشد.
آزمون IVA، توجه را به عنوان یک مؤلفه شناختي چند بعدي، بر اساس مدل شلبرگ متير (1987)، ارزیابی می کند . در اين مدل توجه به پنج بعد تقسيم مي گردد.
1) توجه متمركزFocused Attention: توانايي پاسخدهي صحيح به محرك هاي ديداري و شنيداري كه در این آزمون ارائه مي گردد (يعني عدد1) . این بعد از توجه توسط خرده مقياسهاي Prudence و vigilance ارزيابي مي گردد.
2) توجه مداوم Sustained Attention: توانايي حفظ الگوی پاسخدهي به صورت پايدار و معتبر. این بعد از توجه با تغييراتی که در زمانِ واكنشِ آزمودني در خلال آزمون، ایجاد می شود، اندازه گيري مي گردد. مقياس هاي مربوط به اين بعد شامل Stamina ،Consistency وFocus مي باشد.
3 ) توجه انتخابي Selective Attention: تواناييِ شناختي، براي پاسخدهي صحيح به محرک هدف و بازداري پاسخ در مواجه با محرك های غلط می باشد. مقياسهاي مربوط به اين بعد شامل vigilance, comprehension , prudence می باشد.
4) توجه متناوب Alternating Attention: انعطاف پذيريِ شناختي در انتقال توجه از ديداري به شنيداري و بر عكس، توجه متناوب گفته می شود. میزان اختلاف در نمرات دیداری و شنیداری مقیاس های Speed، Balance ، Readiness ،Consistency و Focus مي تواند شدت يا ضعف اين بعد از توجه را نشان دهد.
5) توجه تقسيم شده Divided Attention: توانايي پاسخدهي همزمان به تكاليف مختلف، توجه تقسیم شده گفته می شود. در این آزمون باید بین سرعت و دقت پاسخدهي در دو بعد ديداري و شنيداري تعادل ایجاد گردد. میزان اختلاف در نمرات مقیاس های Speed و Prudence، اشکال در توجه تقسیم شده را مورد بررسی قرار می دهد .
همان طور که پیشتر اشاره شد، آزمون IVA+ PLUS برای شناسایی اختلال در توجه، بی دقتی و تکانشگری طراحی شده، بنابراین طراحان این آزمون هیچ تلاشی برای درنظر گیری یک" نقطه برش" خاص، به صورت مصنوعی نکرده اند. به عبارت دیگر افرادی که دچار اختلال ADHD حاد یا آسیب دیدگی مغزی شدید هستند در این آزمون، با نمرات پایین یا گزینه " شدیداً آسیب دیده " شناسایی می شوند.
اعتبار و روايي آزمون
نتايج مطالعات نشان مي دهد كه آزمون IVA+PLUS حساسيت كافي (92%) و قدرت پيش بيني درست (89%) را براي تشخيص درست ADHD در كودكان دارد. اعتبار آزمون در روش باز آزمون نشان مي دهد 22 مقياسIVA با يكديگر رابطه مستقيم و مثبت (88%-46%) را دارد. به طور كلي يافته ها نشان مي دهد كه اين آزمون از اعتبار و روايي مطلوب و بالايي در بررسي توجه و دقت و تشخيص ADHD برخوردار مي باشد.
ساختار آزمون
اجراي آزمون IVA +PLUS شامل چهار مرحله مي باشد: 1) مرحله Warm up (گرم كردن) 2) مرحله تمرين Practice 3) مرحله آزمون اصلي 4) مرحله Cool-down (سرد كردن)
مرحله Warm up: به دو زمان مجزا تقسيم مي گردد، يك دقيقه براي گرم كردن ديداري و يك دقيقه براي گرم كردن شنيداري كه پس از آن مرحله تمرين شروع مي شود و در آن، اهداف و خطاهاي ديداري به صورت تركيبي ارائه مي گردد. اين مرحله يك دقيقه و نيم طول مي كشد. آزمون اصلي كه در آن نيز اهداف ديداري و شنيداري به صورت تركيبي ارائه مي گردد تقريباً 13 دقيقه طول مي كشد .مرحله cool down تكرار مرحله warm up مي باشد.
IVA + Plus براي ازريابي منسجم ابعاد توجه ديداري و شنيداري طراحي شده است. بخش اصلي آزمونIVA+PLUS ، با ارزيابي تكانشگري آغاز مي گردد، در این بخش تعداد محرک های اصلی ( یعنی 1) ، بیشتر از محرک های خطا ( یعنی 2 ) ارائه می شود. در اين بخش كه " بلوك با فراواني زیاد Frequent block " ناميده مي شود، آزمودني بايد به طور مداوم و متوالی كليك كند، سپس ناگهان پاسخش را متوقف كند. در بلوك دوم كه " بلوك با فراواني كم rare block " ناميده مي شود، برعكس بلوك اول اتفاق مي افتد، در اين مرحله آزمودني بايد كمتر كليك كند و توجهش را بر روي انجام تكليف حفظ كند.
"مرحله set " تركيبي از دو بلوك اول و دوم مي باشد . اطلاعات مقياس Prudence در خلال بلوك اول و اطلاعات مقياس Vigilance در خلال بلوك دوم جمع آوري مي گردد .
آزمون IVA+ PLUS مدت زمان واكنش آزمودني را به محرك ديداري يا شنيداري، تعيين مي كند. از روي اين اطلاعات می توان نتيجه گرفت كه بهتر است آزمودني از طريق ديداري يا شنيداري آموزش ببيند. همچنين در اين آزمون مدت زمان واكنش حسي/حركتي براي شناسايي مشكلات عصب شناختي، يادگيري يا اختلالات روانپزشكي ثبت مي گردد. به طور كلي 22 زیرمقياس IVA+ PLUS به تشخيص مشكلات بازداري پاسخ، بي دقتي، تحمل و توجه و به طور كلي مدت زمان واكنش كمك مي كند.
تكليف آزمون :
وظيفه آزمودني در اين آزمون اينست كه هنگام ديدن يا شنيدن عدد 1، يكباركليك كند و اگر عدد 2 را ديد يا شنيد هيچ واكنشی نشان ندهد. بنابراين، آزمودني بايد چهار قانون را به خاطر داشته باشد :
1-وقتي "1" را ديد ، كليك كند .
2-وقتي"1"‌را شنيد كليك كند .
3-وقتي "2" را ديد كليك نكند.
4-وقتي "2" را شنيد كليك نكند .
اين آزمون تا حدي كسل كننده مي باشد و نياز به توجه مداوم فرد و تغییر توجه از ديداري به شنيداري دارد. هنگام اجراي آزمون، آزمودني ممكن است دچار خطاهاي گوناگوني شود ( از جمله پاسخ دادن تكانشي)، وظيفه آزمودني اينست كه از ارتكاب اين گونه خطاها تا حد امکان جلوگيري كند . آزمون IVA+ Plus اولين آزموني است كه تكانشگري و بي توجهي را به طور همزمان، در ابعاد ديداري و شنيداري مورد ارزيابي قرار مي دهد.
خرده مقیاس های آزمون IVA+PLUS
نمرات IVA+PLUS به پنج دسته تقسيم مي شوند:
1) Response Control
2) Attention
3) Attribute
4) Symptomatic
5) Regulation Fine Motor
مقياس هاي تشخيص اوليه عبارتند از نمرات كلي Response Control و نمرات كلی Attention، همه نمرات آزمون به صورت نمره خام و نمره استاندارد(Z) ارائه مي گردد. نمرات استاندارد(Z)، نمرات خام آزمودني را با نمره هنجار،‌ مقايسه مي كند.
مقياس Response Control: نمرات اين مقياس به دو بعد ديداري و شنيداري تقسيم مي گردد كه هر كدام از اين ابعاد شامل سه بخش زیر هستند.
اين سه بخش عبارتند از : Prudence , Consistency, Stamina .
Prudence (احتياط): اين مقياس پاسخ هاي تكانشي و بازداري پاسخ را به وسيله سه نوع از خطا مورد ارزيابي قرار مي دهد. این سه نوع خطا به اختصار شامل خطاهای تکانشی، گرایش به خطا و خطای ناشی از تغییر توجه از دیداری به شنیداری، می باشد. نمره پایین در این مقیاس می تواند نشان دهنده بی دقتی، بی فکری و تکانشی بودن فرد باشد.
Consistency (ثبات): مغز سالم نیاز به توانایی حفظ تمرکز بر روی یک تکلیف برای پاسخ دهی بهتر به یک محرک تکراری دارد. اين مقياس، اعتبار و روايي كلي آزمون را از روي زمان واكنش و توانايي اجراي دستورالعمل، مورد ارزيابي قرار مي دهد. نمره پایین در این مقیاس می تواند نشان دهنده گرایش به پاسخ دهی بی دقت و حواسپرتی در هنگام انجام تکالیف تکراری باشد .
Stamina (تحمل): اين مقياس ميانگين زمان واكنش به پاسخ هاي صحيح را درطول دويست كوشش اوليه و دويست كوشش انتهايي مورد بررسي قرار مي دهد. اين مقياس براي شناسايي مشكلات در توجه طولاني مدت مورد استفاده قرار مي گيرد.
مقياس Attention:
نمرات مقياس توجه نيز به دو بعد ديداري و شنيداري تقسيم مي گردد كه هر كدام از این ابعاد به سه بخش مجزاي Vigilance, Focus, Speed تقسيم مي شود.
Vigilance (گوش به زنگي): اين مقياس عدم توجه را به وسيله دو نوع خطا ارزيابي مي كند. این دو نوع خطا به اختصار شامل، زمانیکه که تعداد محرک خطا (یعنی 2) فراوان و فرد به محرک اصلی (یعنی 1) با بی دقتی پاسخ می دهد، و زمانیکه فرد به محرک اصلی از روی بی دقتی پاسخ ندهد، می شود. نمره پایین می تواند نشان دهنده پاسخ دهی سهل انگارانه و بی اعتنا باشد.
Focus: این مقیاس تغيير واریانس سرعت عکس العمل را در پاسخهاي صحيح مورد ارزيابي قرار مي دهد. نمره پایین در این مقیاس می تواند نشان دهنده توجه ضعیف و پاسخ دهی غیر معتبر و سرسری فرد باشد .
Speed: این مقیاس، ميانگينِ زمان واكنش به پاسخ هاي صحيح را اندازه گیری کرده و مشكلات توجه مربوط به سرعت پردازش مغزي را مورد بررسي قرار مي دهد. نمره پایین می تواند نشان دهنده تمایل به وقت تلف کردن یا کندی روانی آزمودنی باشد.
مقياسRegulation Fine Motor (تنظيم حركات ظريف):
اين مقياس اطلاعات اضافي را به وسيله بررسي رفتار خارج از دستور، كه شامل دابل كليك كردن، كليك همزمان در حين بيان دستورالعمل ، كليك زود هنگام و نگه داشتن كليك موس در حين اجراي تست، فراهم مي كند . اين مقياس زماني را كه فرد براي توقف كردن ، صرف مي كند يا نمي تواند براي محرك اصلي صبر كند و تكانشي عمل مي كند، اندازه مي گيرد. اين مقياس، شدت بي قراري و نا آرامي ناشي از بيش فعالي را مورد ارزيابي قرار مي دهد.
نمودار Fine Motor Hyperactivity نشان دهنده شدت بيش فعالي مراجع مي باشد. در اين نمودار،
None: نشان دهنده نمرات 100 يا بالاتر (نرمال) مي باشد.
Mild: نشان دهنده نمرات 100-90 (خفيف) مي باشد.
Mod: نشان دهنده نمرات 90-80 (متوسط) مي باشد.
Sev: نشان دهنده نمرات 80-70 (شديد) مي باشد.
Ext: نشان دهنده نمرات 70-60 (بسيار شديد) مي باشد.
مقياس Attribute: اين مقياس سبك يادگيري آزمودني را مشخص مي كند و به دو بخش Balance ،Readiness تقسيم مي گردد.
Balance (تعادل): اين خرده مقياس مشخص مي كند كه آزمودني پردازش اطلاعات را در بخش ديداري سريعتر انجام مي دهد يا شنيداري؟ و يا در هر دو حالت به صورت مساوي عمل مي كند .
نمرات اين مقياس بر روي يك نمودار افقي نشان داده شده است. نقطه صفر وسط نمودار نشان دهنده ميانگين 100 مي باشد و هر واحد بر روي نمودار يک انحراف استاندارد (15) تعريف شده است. دامنه نمودار بين 55 تا 145 مي باشد . اگر نمره فرد پايين تر از 85 باشد نشان دهنده اينست كه فرد از توانايي دیداری بالاتري برخوردار مي باشد. اگر نمره فرد 116 يا بالاتر باشد نشان دهنده اينست كه فرد از توانايي شنيداري بالاتري برخوردار است. نمرات بين 85 تا 116 نشان دهنده اينست كه فرد سوگيري خاصي از لحاظ تسلط دیداری یا شنیداری ، ندارد.
Readiness (آمادگي): اين خرده مقياس نشان مي دهد كه آزمودني اطلاعات را سريعتر يا كندتر از زمان مورد نياز پردازش كرده است. اين مقياس ارزيابي دقيقي از بي توجهي آزمودني هنگاميكه مطابق زمان مورد نياز عمل نمي كند، نشان مي دهد. نمرات اين مقياس به صورت نمرات خام و نمرات استاندارد(Z)، بر روي نمودار نشان داده شده است. اين نمودار با ميانگين 100 و انحراف استاندارد 15 بوده و دامنه نمرات روي نمودار بين 55 تا 145 مي باشد. نمرات زير 100نشان دهنده سرعت پردازش بالا و نمرات بالای 100 نشان دهنده سرعت پردازش پایین است. سرعت پردازش به صورت جداگانه (دیداری و شنیداری) روي نمودار نشان داده مي شود.
مقياس Symptomatic : خرده مقياس هاي اين مقياس ، عبارتند از Comprehension, Persistence, Sensory/ Motor كه هركدام به دو بعد ديداري و شنيداري تقسيم مي شوند.
Comprehension (ادراك): اين مقياس پاسخ هاي تصادفي را شناسايي مي كند. تحقيقات نشان داده است که اين مقياس به تنهايي به تشخيص ADHD حساس مي باشد.
Persistence (پايداري): این مقیاس انگيزش فرد براي انجام تکلیف اضافي را مورد بررسي قرار مي دهد. اين مقياس همچنين خستگي رواني يا حركتي فرد را نشان مي دهد.
Sensory/ motor (حسي-حركتي): اين مقياس سرعت زمان واكنش به تنها محرك اصلی آزمون (يعني عدد1) را مورد بررسي قرار مي دهد.
نمرات كليه خرده مقياس هاي مقياس Symptomatic به صورت نمره خام و نمرات استاندارد (Z) بر نمودار نشان داده مي شود. هركدام از اين نمرات به صورت ديداري و شنيداري ارائه مي گردد.
Val: نشان دهنده محدوده نرمال و نمرات بالاتر يا مساوي 95 مي باشد.
Mild: نشان دهنده محدوده خفيف و نمرات بين 94-85 مي باشد.
Mod: نشان دهنده محدوده متوسط و نمرات بين 75-45 مي باشد.
Sev: نشان دهنده محدوده شديد و نمرات بين65-74 مي باشد.
Ext: نشان دهنده محدوده بسيار شديد و نمرات 65 يا پايين تر مي باشد.
بررسي هر دو مقياس Attribute , Symptomatic به درمانگر كمك مي كند تا بهترين شيوه يادگيري مراجع، درجه انگيزش پذيري، قدرت فهم، امكان يادگيري و مشكلات يادگيري وی را درک کند.
نکات مفید برای تفسیر آزمون
تفسير نتايج حاصل از مقياس ها، به صورت مفصل در دو نسخه مجزا توسط برنامه آزمون ارائه مي گردد.
دسترسي به اين اطلاعات از طريق منوي Reports و گزينه ADHD Interpretive Report امكان پذير مي باشد.
یکی از قدم های اساسی برای ارزیابی اعتبار نمرات آزمون و تشخیصی مشکلات آزمودنی ، مشاهده وی در حین اجرای آزمون می باشد. این نکته اهمیت دارد که مطمئن شوید آزمودنی دکمه موس را پایین نگه نمی دارد و یا دستش را هنگام کلیک کردن تغییر نمی دهد (تغییر دست یا انگشت موقعی که نیاز به کلیک سریع است در اعتبار آزمون تأثیر می گذارد) ، هم چنین ممکن است بعضی از افراد کارهای خارج از تکلیف نظیر رفتارهای بی توجه و بیش فعال را در طول آزمون انجام دهند که مشاهده آن از لحاظ بالینی برای تشخیص مشکلات آنها اهمیت دارد. دابل کلیک کردن یکی از متداول ترین نشانه های بیش فعالیست که قابل مشاهده می باشد.
قدم بعدی برای تفسیر نتایج IVA+Plus بررسی اعتبار دیداری و شنیداری در صفحه اول فرم استاندارد "Standard From " می باشد. این اعتبار بر اساس بررسی خطاهای تعریف شده یا پاسخ های تصادفی بر روی آزمون plus+IVA صورت می گیرد. اگر یکی از ابعاد آزمون دیداری یا شنیداری معتبر باشد برای مثال اگر پاسخ های شنوایی اعتبار داشته باشد اما پاسخ های دیداری اعتبار نداشته باشد، فقط مقیاس های اولیه شنیداری (Auditory Attention Auditory Response Control ) و آمادگی شنیداری (Auditory Readiness) می تواند تفسیر معنادار داشته باشد . مقیاس کلی روش پاسخدهی (Full Scale Response Control) ومقیاس کلی توجه (Full Scale Attention) و مقیاس تعادل ( Balance ) نمی توانند تفسیر معناداری داشته باشند زیرا این مقیاس ها بر اساس هر دو بعد دیداری و شنیداری تنظیم می شوند. زمانیکه یکی از پاسخ های دیداری یا شنیداری معتبر باشد و دیگری نا معتبر، این بدان معناست که آزمودنی ممکن است در انتقال توجه بین حواس مشکل داشته باشد. برای تعیین اینکه مشکل فرد در تغییر حواس است، آزمون IVA+Plus می تواند دوباره به طور جداگانه در قسمت شنیداری اجرا گردد و سپس بعد از حداقل یک ساعت استراحت یا روز دیگری آزمون فقط در قسمت دیداری اجرا گردد.
زمینه های پیشنهادی برای تحقیق با IVA :
استفاده از آزمون IVA+Plus برای بسیاری از تحقیقات می تواند مفید باشد . استفاده از این آزمون در پژوهشهای مربوط به اختلالADHD می تواند نگرش جامع تری نسبت به این اختلال به وجود آورد .این آزمون خصوصا ً می تواند برای ارزیابی تأثیر درمانهای مختلف بر روی اختلالADHD مفید باشد. زیرا این آزمون سریع، معتبر و قابل اجرای مجدد می باشد. این ازمون هم چنین زمینه نظریه های جدید راجع به اختلال ADHD را فراهم می کند و به شناسایی بهتر انواع و اساس دلایل زیستی – روانی کمک می کند.
سایر حوزهای پیشنهادی برای تحقیق با IVA+ PLUS:
- آسیب ناشی از جراحت سر
- اثرات درمانی توانبخشی شناختی
- شناسایی زود هنگام بیماری آلزایمر
- مسمومیت شیمیایی
- ناتوانی یادگیری
- تأثیر داروهای جدید
- آسیب ناشی از سوء مصرف مواد
- نشانه های افسردگی
- اضطراب
- خود بیماری انگاری وتمارض
- اسکیزوفرنی
- اثرات ناشی از بی خوابی
- ارزیابی بهترین شیوه های یادگیری
- تأثیرات شناختی اختلالات عصبی ( نظیر صرع یا -مالتيپل اسکلروزیس MA)
- تشخیص زود هنگام زوال عقلی
و سایر حوزهای پژوهشی که شامل ارزیابی عامل "G" هوش ، صلاحیت شغلی و موفقیت در رانندگی می شود.

نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت و محتوی آن چیست؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

افراد آنلاین

1 نفر آنلاین هستند

چگونه ما را بیابید؟

جهت ارتباط با پذیرش و گرفتن وقت یا کسب اطلاعات با شماره تلفن‌ زير تماس حاصل كنید: 2-88776400

 

بیشتر

ورود اعضاء